Legislatívne opatrenia v oblasti FINANCIÍ

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení v oblasti FINANCIÍ  ako boli prijaté zákonom č. 67/2020 Z.z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti rozšírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 04.04.2020. Pojmom „krízová situácia“ sa označuje „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“. Pojmom „obdobie pandémie“ sa …

Zoznam Uznesení vlády SR vydaných po 22.03.2020 a účinných ku dňu 29.03.2020

Ponúkame Vám prehľad Uznesení vlády SR vydaných po 22.03.2020 a účinných ku dňu 29.03.2020 Uvedený zoznam si môžete vytlačiť tu. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako právne poradenstvo.    

Legislatívne opatrenia v oblasti ŠKOLSTVA

Zákonom č. 56/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa novelizoval školský zákon, ktorým minister školstva získal oprávnenie v čase výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome …

Zoznam legislatívnych opatrení účinných ku dňu 23.03.2020

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení platných v Slovenskej republike účinných ku dňu 23.03.2020 Zoznam si môžete vytlačiť  tu:  strana 1 a strana 2 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako právne poradenstvo.

Legislatívne opatrenia v oblasti ZAMESTNANOSTI – aktualizované 4.4.2020 !!!

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení v oblasti PRACOVNÉHO PRÁVA A  SOCIÁLNYCH DÁVOK ako boli prijaté zákonom č. 63/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 27.03.2020. Zoznam si môžete vytlačiť tu Informácie sme doplnili …

Legislatívne opatrenia v oblasti JUSTÍCIE A SÚKROMNÉHO PRÁVA

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení v oblasti JUSTÍCIE a voči fyzickým a právnickým osobám ako boli prijaté zákonom č. 62/2020 Z.z. o niektorých  mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii s účinnosťou od 27.03.2020. Zoznam si môžete vytlačiť tu DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú …

Zoznam Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných po 22.03.2020 a účinných ku dňu 29.03.2020

Ponúkame Vám prehľad Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných po 22.03.2020 a účinných ku dňu 29.03.2020 Uvedený zoznam si môžete vytlačiť tu:  strana 1 a strana 2 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako …

Legislatívne opatrenia prijaté v rámci boja proti COVID-19

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení platných v Slovenskej republike prijatých v súvislosti so šírením COVID-19. Zoznam priebežne aktualizujeme. Pojmom „krízová situácia“ sa označuje „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“. Pojmom „obdobie pandémie“ sa označuje „obdobie od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu”.   …

Konečný užívateľ výhod

V novembri 2018 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, podľa ktorej právnické osoby zapísané v obchodnom registri sú povinné zapísať do obchodného registra všetkých konečných užívateľov výhod. Konečným užívateľom výhod u právnickej osoby je fyzická osoba, ktorá: má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na …