Legislatívne opatrenia prijaté v rámci boja proti COVID-19

Ponúkame Vám prehľad legislatívnych opatrení platných v Slovenskej republike prijatých v súvislosti so šírením COVID-19. Zoznam priebežne aktualizujeme.

Pojmom „krízová situácia“ sa označuje „mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19“.

Pojmom „obdobie pandémie“ sa označuje „obdobie od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu”.

 

  • Zoznam legislatívnych opatrení účinných ku dňu 23.03.2020 nájdete tu.
  • Zoznam Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných po 22.03.2020 a účinných ku dňu 29.03.2020 nájdete tu.
  • Zoznam Uznesení vlády SR vydaných po 22.03.2020 a účinných ku dňu 29.03.2020 nájdete tu. 
  • Zoznam legislatívnych opatrení v oblasti JUSTÍCIE A SÚKROMNÉHO PRÁVA prijatých zákonom č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii účinných od 27.03.2020 nájdete tu 
  • Zoznam legislatívnych opatrení v oblasti PRACOVNÉHO PRÁVA A SOCIÁLNYCH DÁVOK prijatých zákonom č. 63/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinných od 27.03.2020 a zákonom č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 04.04.2020 nájdete tu. 
  • Zoznam legislatívnych opatrení v oblasti ŠKOLSTVA prijatých zákonom č. 56/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) účinných od 25.03.2020 nájdete tu. 
  • Zoznam legislatívnych opatrení v oblasti FINANCIÍ  ako boli prijaté zákonom č. 67/2020 Z.z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti rozšírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 04.04.2020 nájdete tu.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Jednotlivé opatrenia v tomto zozname nie sú uvádzané v celom rozsahu ani v záväznom znení. Zoznam je určený výlučne na informatívne účely. Tento zoznam nie je poskytnutý ako právne poradenstvo.

You may also like...

Popular Posts