Legislatívne opatrenia v oblasti ŠKOLSTVA

Zákonom č. 56/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa novelizoval školský zákon, ktorým minister školstva získal oprávnenie v čase výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, rozhodnúť o:

  1. mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,
  2. mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,
  3. iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch obdobia školského vyučovania a školských prázdnin, klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania a prijímacích skúšok, vydávania dokladov o získanom vzdelaní, podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov,
  4. zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo
  5. zrušení vykonania externého testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku.

You may also like...

Popular Posts