Konečný užívateľ výhod

V novembri 2018 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, podľa ktorej právnické osoby zapísané v obchodnom registri sú povinné zapísať do obchodného registra všetkých konečných užívateľov výhod.

Konečným užívateľom výhod u právnickej osoby je fyzická osoba, ktorá:

  1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Zápis do obchodného registra nie je spoplatnený súdnym poplatkom a je potrebné ho podať do obchodného registra do 31.12.2019. Návrh na zápis možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe na osobitnom tlačive.

V prípade záujmu o právne služby pri zápise konečného užívateľa výhod do obchodného registra nás neváhajte kontaktovať.

You may also like...

Popular Posts